Procedure bij sportongevallen

In het geval van blessure schatten speler en entourage de ernst van de blessure in en nemen het eerste  initiatief voor doktersbezoek en opstart van de administratie. 

01. De aangifte. 

Door invullen recto/verso van voorgedrukt formulier “Aangifte van ongeval” van de KBVB.  Kant “Medisch getuigschrift” in te vullen door de behandelende geneesheer. 

Deel “Aangifte van ongeval” in te vullen door jeugdsecretariaat, indien nodig helpt het slachtoffer  hierbij en zorgt voor kleefbriefje van de mutualiteit. 

AANDACHT: deze aangifte moet binnen de 21 kalenderdagen na datum van het ongeval in het bezit  zijn van de Dienst Ongevallen van de KBVB, gelegen in de Brusselsestraat 480 te 1480 Tubeke,  ondertekend door de gerechtigde correspondent van onze club en, dit is nieuw en zeer belangrijk, te  voorzien van de handtekening van het slachtoffer of de ouders / wettelijke voogd (voor kinderen van  minder dan 13 jaar). Verder is het ook verplicht in te vullen of de gekwetste gedekt is door een privé  hospitalisatieverzekering en zo ja, door welke maatschappij. 

02. De K.B.V.B. boekt het ongeval in, kent een dossiernummer toe en bezorgt het “Getuigschrift van  genezing/ herneming voetbal”. Dit document wordt via de club aan de gekwetste speler overgemaakt. 

03. De periode van inactiviteit, de behandeling -en herstelperiode. Hierbinnen is spelen niet  toegestaan. Doet men dit wel dan verliest men alle recht op vergoedingen, een ongevallendossier  wordt namelijk automatisch als “afgesloten” beschouwd bij deelname aan een wedstrijd. 

04. Afsluiten van het ongeval

De behandelende geneesheer vult het “Getuigschrift van genezing/herneming voetbal” in.  Vanaf de datum van genezing verklaring/datum herneming voetbal is men speelgerechtigd. 

Alle gemaakte onkosten worden via het jeugdsecretariaat aan de KBVB overgemaakt. Omdat medische  kosten wettelijk slechts eenmaal vergoed mogen worden komt de verzekeraar enkel tegemoet bij  voorlegging van de ORIGINELE stavingstukken en niet van kopieën, mails, faxen of duplicaten van  facturen. Gelieve tevens voor een VOLLEDIG DETAIL van de tegemoetkoming van het ziekenfonds te  zorgen. Alleen het bedrag van de door de verzekeraar aanvaarde tussenkomsten wordt op de lopende  rekening van KRC Gent gestort. De KBVB houdt automatisch een vast bedrag af voor administratieve  kosten. De door KRC Gent ontvangen som wordt integraal overgeschreven op een met de speler  afgesproken rekening. In geval van langdurige blessureperiode zijn tussentijdse afrekeningen mogelijk. 

Een medisch dossier blijft maximum 2 jaar open, behoudens speciale vraag vanuit de club omwille van  één van onderstaande redenen. 

• Ongevallen die tandproblemen tot gevolg hebben. 

• Bij verwijdering van synthesemateriaal. 

• In geval van klacht bij het gerecht en burgerlijke partijstelling.

• In ernstige gevallen op basis van bewijsstukken. 

Downloads: