K. Racing Club Gent onderschrijft Panathlonverklaring

Panathlonverklaring

Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen,heldere gedragsregels vast te leggenbij het nastreven van de positieve waarden binnen de jeugdsport.

We verkaren dat:

1) We de posieve waarden in de jeugsport actiever met volgehouden inspanning en met goede planning zullen nasteven

 • Op het vlak van training en competitie zulen we op een evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheden, een gezonde competetieve stijleen positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind. 
 • We geloven dat de drang om uit te blinken, succes en plezier net als verlies en frustratie ervaren, integrerend deel uitmaken van een  competetieve sport. We zullen kinderen dde kans geven zich dit eigen te maken en dit te integreren (binnen de structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen. 
 • We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische waarden in het algemeen en inde fair-play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten.
 • We zullen er voor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces binnen hun sport. 

2) We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen

Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist.Laatbloeiers, gehandicapten en minder tallentrijke kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om an sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding die ter beschikking staat aan vroegmature, valide en meer getallenteerde kinderen zonder onderscheid  van gelacht, ras of cultuur.

3) We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.

 • We zullen de fysieke en psychische gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te spannen om bedrog, doping en misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te helpen om de mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen.
 • We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties,  sportleiders, ouders, opvoeders, trainders, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen, topatleten, de kinderen zelf,...
 • We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te vreëren op de gepaste niveaus om deze code op te volgen. 
 • We ondersteunen systemen ter registratie en accriditatie voor trainers en coaches.

4) We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen  van de jeugdsport.

 • We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit nier bbotst met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.
 • We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij,  maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.

5) Daarom onderschrijven we formeel 'Het Panathlon Charter over de Rechten van het Kind binnen de  Sport'.

Alle kinderen hebben het recht:

 • Sport te beoefenen
 • Zich te vermaken en te spelen
 • In een gezonde omgeving te leven
 • Waardig behandeld te worden
 • Getraind en begeleid te worden door competente mensen
 • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
 • Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
 • In veilige omstandigheden aan sport te doen
 • Te rusten
 • De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden

Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en inderen zelf deze verklaring onderschrijven.