Intern reglement

Het algemeen voorkomen van de jeugdspeler

Afspraken i.v.m. kledij en voorkomen vloeien voort uit de clubcultuur. Vanuit het respect voor de lokale autonomie van elke club is het logisch dat deze daarin van elkaar verschillen.

Duidelijke richtlijnen kunnen heel wat problemen en betwistingen vermijden.

Vandaar de volgende richtlijnen:
 • Algemeen streeft de club er naar dat de spelers kledij dragen die verzorgd en niet extravagant is.
 • Opzichtige piercings in het aangezicht, piercings die niet stroken met een eenvoudig verzorgd voorkomen en die de eigen veiligheid (of die van anderen) in gevaar kunnen brengen, zijn op de club verboden.
 • Voor alle wedstrijden en tornooien geldt de uitgangstraining als verplicht uniform. Met deze training wordt er niet getraind of naar school gegaan. Uitgangstrainings die om één van deze redenen verloren of stuk gingen, dienen op eigen kosten door een nieuwe vervangen te worden.
 • Er wordt altijd in het zwart getraind en ook in geschikte kledij volgens de weersomstandigheden. In samenspraak met de trainers zal beslist worden wanneer men van zomerkledij overschakelt naar winterkledij en omgekeerd. 
Communicatie over afwezigheden
 • Wanneer een speler niet kan deelnemen aan een training vanwege ziekte, een blessure of om een andere reden, dan moet de trainer worden verwittigd via een bericht of telefoon. De trainer zal dan de nodige aanpassingen doen in PSD.
 • Spelers die voor langere tijd out zijn, brengen wekelijks verslag uit aan de trainer over de evolutie van de blessure. 
 • Een speler die terugkomt uit blessure moet contact opnemen met onze revalidatietrainer Ward Baert. Hij zal groen licht geven om de groepstraining te hervatten. 
Pesten

Een apart woordje over “pesten”. Pesten is een op systematische wijze tegen steeds dezelfde speler verbaal of fysiek ageren. Het pesten van een medespeler zal in KRC Gent niet geduld worden. Wanneer men gepest wordt, moet men niet aarzelen om dit te melden aan de trainer of coördinator. Ook ouders moeten geen schroom hebben om hierover met de clubverantwoordelijken contact op te nemen. De club zal naar best vermogen de nodige maatregelen nemen, zowel naar de pester als naar het slachtoffer toe.

Roken

“Mens sana in corpore sano" of “Een gezonde geest in een gezond lichaam.

Roken wordt in het algemeen omwille van gezondheidsredenen sterk afgeraden. De club wil daarin nog een stap verdergaan en verdraagt onder zijn jeugdspelers geen rokers. Bij bezit of gebruik van tabakswaren op de terreinen van de club zal er in eerste instantie door de technische staf, met medeweten van het bestuur, een tuchtmaatregel genomen worden. Ook voor roken buiten de cluburen kunnen de nodige maatregelen genomen worden. Recidiverend rookgedrag, door een medewerker van de club vastgesteld, kan schrapping van onze ledenlijst tot gevolg hebben.

Alcohol en drugs

Het spreekt voor zich dat er voor dit gedrag een nultolerantie geldt.

Sportiviteit en Fairplay

Van onze trainers, teamafgevaardigden en spelers wordt een onberispelijk gedrag verwacht. Ook de ouders hebben tijdens het supporteren een voorbeeldfunctie. Ontoelaatbare uitlatingen richting tegenstrever en of scheidsrechter worden bestraft. Indien de scheidsrechter een verslag opmaakt, met geldboete als gevolg, dan zal de club dit op de bewuste ouder(s) verhalen.

Orde en tuchtmaatregelen

Onze club stelt alles in het werk om een zo compleet mogelijke vorming aan te bieden. Op het einde kan dit eventueel bekroond worden met een plaats in de A-kern van KRC Gent. Om dit te verwezenlijken wordt van de jeugdspelers inzet en discipline gevraagd. Spelers die zich echter onvoldoende inzetten, die de gemaakte afspraken niet volgen, die de trainingen of de werking van de club eerder storen, die de club en vooral zichzelf maar wat voorliegen, deze spelers kunnen ordemaatregelen opgelegd krijgen. De trainers zullen deze al naargelang de ernst van het vergrijp autonoom of in samenspraak met de coördinator opleggen. Ieder vergrijp of ondernomen sanctie zal op de stafvergadering worden gemeld en in het dossier van de speler op datum worden genoteerd.

Tegen ordemaatregelen is geen beroep mogelijk. Dit wil zeggen dat deze maatregelen niet aangevochten kunnen worden. Het niet uitvoeren van de opgelegde sanctie(s) kan aanleiding geven tot het verzwaren van deze sanctie(s) of tot het opstarten van een tuchtprocedure. Ordemaatregelen zijn :

 • opmerking (of terechtwijzing)
 • waarschuwing
 • een individueel gesprek
 • bijkomende taken
 • tijdelijk uit de training verwijderen (speler meldt zich bij de jeugdmanager)
 • In samenspraak met de TVJO en het jeugdbestuur
 • het ontzeggen van een wedstrijd
 • het schorsen gedurende een bepaalde periode
 • definitieve uitschrijving uit de club
Lidgeld

Het lidgeld voor het seizoen 2021-2022 bedraagt:

 • U6: 275 euro
 • U7: 350 euro
 • U8: 400 euro
 • U9: 450 euro
 • vanaf U10: 585 euro 

Scheidsrechters onderbouw

De wedstrijden van de onderbouw worden zonder scheidsrechter gespeeld. De wedstrijden van de middenbouw staan onder leiding van onze eigen jeugdspelers vanaf de U17. Zij zullen minstens twee wedstrijden fluiten gedurende het seizoen. Wie niet komt opdagen zonder geldige reden of het nalaat tijdig te verwittigen, wordt voor één of meerdere speeldag(en) geschorst door de club.