Medische ondersteuning

Procedure bij ernstige sportongevallen 

Onder eens sportongeval verstaan we de schade veroorzaakt door het plotseling of  toevallig optreden van een uitwendige kracht, onafhankelijk van de wil van het  slachtoffer. Het gaat dus niet om een blessure omwille van overbelasting. De ploegafgevaardigden hebben steeds een ongevallenformulier bij zich dat ze kunnen afgeven aan de ouders.  

Ongevallen bij thuiswedstrijden 

Steeds de kinesist er snel bij roepen. Als de speler niet uit zichzelf opstaat, hem niet optillen zonder extra voorzorg. 

Ongevallen bij uitwedstrijden 

We raden de ouders sterk aan hun zoon bij uitwedstrijden te begeleiden. Spelers die niet begeleid kunnen worden dienen in het bezit te zijn van hun identiteitskaart.  Afwezige ouders dragen er zorg voor steeds telefonisch bereikbaar te zijn. 

Ongevallen tijdens de trainingen 

Indien de kinesist aanwezig is, wordt deze eerst geraadpleegd. Verplaats nooit een  speler als je niet zeker bent van de aard van de blessure. Indien de kinesist niet  aanwezig is, worden de ouders verwittigd door de trainer of afgevaardigde. 

Wanneer kan u een ongevalsaangifte laten invullen?

Bij een doktersbezoek dat voortvloeit uit een kwetsuur opgelopen op training of  wedstrijd. Uiteraard mag dit bezoek ook gebeuren bij een spoedafdeling van een  ziekenhuis. Wedstrijden welke georganiseerd worden, en niet zijn aangevraagd bij de  voetbalbond, komen niet in aanmerking gezien de voetbalbond niet op de hoogte is! De trainers en afgevaardigden weten dat ze geen wedstrijden mogen afsluiten  zonder deze zijn aangevraagd.

Wat te doen om in aanmerking te komen voor de  terugbetaling van de kosten? 

Hieronder kun je het stappenplan vinden dat moet worden gevolgd om in aanmerking te kunnen komen voor de terugbetaling van de kosten. 

STAP 1 

De speler consulteert zo vlug mogelijk na het voetbalongeval een (spoed)arts en  neemt het formulier ‘Aangifte voor ongeval’ mee. De (spoed)arts vult de zijde  ‘Medisch getuigschrift’ in. De (spoed)arts moet daarop zeker vermelden of er kiné  behandelingen nodig zijn. Dit formulier is beschikbaar bij de afgevaardigden. 

Vervolgens bezorgen de ouders het ongevallenformulier samen met een  kleefstrookje van de mutualiteit enkel en alleen in de brievenbus van het  secretariaat, die zich bevindt in de gang van het hoofgebouw (laatste  kantoor). Zonder kleefstrookje van de mutualiteit kan de aangifte niet  opgestuurd worden naar de voetbalbond! Vergeet de datum, uur en plaats  niet te vermelden alsook de omstandigheden. Vbn: Na een trap, een  sliding, val,……. 

Onze G.C. moet de ingevulde aangifte en kleefstrookje opsturen naar de  voetbalbond uiterlijk binnen de 21 kalenderdagen na het voetbalongeval,  vandaar het belang om zo vlug mogelijk de ongevalsaangifte aan de club terug  te bezorgen. Is deze termijn verstreken zal de voetbalbond deze aangifte  weigeren en kan u bijgevolg geen beroep doen op deze verzekering. 

• De speler moet, vanaf het moment van het voetbalongeval, alle originele  bewijsstukken van de gemaakte kosten met betrekking tot het voetbalongeval  verzamelen. 

Opmerking 

Op de zijde ‘Medisch getuigschrift’ moeten de nodige beurten kinesitherapie vermeld  staan, dus controleer dit bij uw (spoed)arts (als er kinesitherapie nodig is vraag zeker  9 beurten aan). 

Vraag steeds bij de apotheker een duidelijke factuur (een kasticket is niet  voldoende). 

STAP 2 

Eénmaal dit formulier is opgestuurd en er op de voetbalbond een dossier is aangemaakt zal u een formulier ‘Geneeskundig  getuigschrift van herstel’ ontvangen. Dit document houdt u bij en laat u pas  invullen door de arts op het moment van genezing. 

• Indien de arts beslist dat er bijkomende behandelingen nodig zijn voor de  kinesist, ga dan met het afschrift van de arts bij onze G.C. die op zijn beurt een  aanvraag voor deze bijkomende behandelingen dient aan te vragen bij de  voetbalbond. Dit dient te gebeuren vooraleer de volgende behandeling moet  aangevat worden. De voetbalbond moet eerst zijn toestemming geven voor een  welbepaald aantal behandelingen vanaf een bepaalde datum.

Opmerking 

De bijkomende behandelingen kunnen pas aanvangen na goedkeuring door de  dienst solidariteitsfonds van de voetbalbond. 

Indien er geen aanvraag werd ingediend voor bijkomende behandelingen bij de  kinesist, dan zal er uiteraard geen terugbetaling zijn van deze kosten. 

Voor een sportinactiviteit van minder dan 15 dagen worden er geen uitkeringen  toegekend voor speciale zorgen. 

STAP 3 

Van zodra de arts beslist dat de speler opnieuw mag gaan voetballen (definitieve  genezing), laat u het formulier ‘Geneeskundig getuigschrift van herstel’ door hem  invullen. 

Aan dit formulier voegt u het volledig detail van tegemoetkomingen van het  ziekenfonds, evenals alle originele bewijsstukken van de gemaakte kosten met  betrekking tot het voetbalongeval toe en u bezorgt dit alles aan het secretariaat  van de club die dit onmiddellijk opstuurt naar de voetbalbond. 

• Eénmaal het dossier is afgesloten bij het solidariteitsfonds, ontvangt KRC Gent het bedrag van de tussenkomst. 

• Het geld wordt nadien door de club op de bankrekening van de ouders van de  jeugdspeler gestort. 

Opmerking 

Zolang het formulier ‘Geneeskundig getuigschrift van herstel’ niet is ingevuld en  opgestuurd naar de voetbalbond, mag de speler in kwestie niet voetballen dus trainen noch spelen. 

Let erop dat de arts de datum van definitieve genezing en de datum van hervatting  duidelijk aanbrengt op het getuigschrift. 

De onkosten van het ongeval kunnen tot 2 jaar na het ongeval binnengebracht  worden. Het is eveneens mogelijk dat de arts oordeelt dat de speler mag voetballen  maar dat de ‘genezing’ nog even op zich laat wachten. 

Vergeet niet bij het indienen van uw documenten bij ons secretariaat uw rekeningnummer te vermelden. 

Dienst solidariteitsfonds houdt automatisch bij elk voetbalongeval een vast bedrag af  voor de administratieve kosten. Op dit ogenblik bedraagt dit bedrag ongeveer 11,40 euro. 

Bij hospitalisatie worden enkel de substantiële kosten terugbetaald. 

Wanneer men als aangesloten speler, trainer of afgevaardigde een blessure oploopt  tijdens een wedstrijd of een training, kan men een beroep doen op het Federaal  Solidariteitsfonds (FSF) van de voetbalbond (KBVB). 

De financiële tussenkomsten worden betaald door dit solidariteitsfonds. Dit fonds,  geen verzekering, verleent financiële hulp aan de slachtoffers van een  voetbalongeval. Het solidariteitsfonds dekt alle kosten veroorzaakt door  sportongevallen, na aftrek van de door de ziekenfondsen terugbetaalde sommen tot  de wettelijke normen bepaald in de nomenclatuur (medische prestatie met een door  

het RIZIV bepaalde prijs). Er wordt enkel tussengekomen in die gevallen die ook  door de ziekenfondsen worden gedekt! Het is misschien wel het overwegen waard  om een individuele bijkomende ongevallenverzekering af te sluiten. De terugbetaling  kan daar hoger liggen! Uiteraard is dit volledig vrijblijvend. 

Bij eventuele vragen is het best om onze jeugdmanager te contacteren  (jeugdmanager@krcgent.be). 

Waarvoor zijn onze leden verzekerd? 

Alle leden van KRC Gent zijn als volgt verzekerd door de KBVB volgens Titel 21 van  het bondsreglement. 

Verzekert: schade veroorzaakt aan derden (BA). 

• Lichamelijke letsels (LO) 

o Verzekert: alle aangesloten leden; niet-aangesloten leden bij  sportpromotionele activiteiten 

o schade veroorzaakt door het plotseling of toevallig optreden van een  uitwendige kracht, onafhankelijk van de wil van het slachtoffer 

o ongevallen die zich voordoen op het terrein, in de zaal of op de plaats  van de organisatie, in de neutrale zone, in de kleedkamers, of op de weg  tussen de kleedkamers en terrein 

o ongevallen van woonplaats naar club, indien de kortste weg, en voor  zover niet anders verzekerd 

o alleen ongevallen die door een geneesheer zijn vastgesteld en aan het  algemeen secretariaat gemeld worden binnen 21 werkdagen na het  ongeval (via het officieel ongevallenformulier) 

o indien overlijden door ongeval, enkel indien gemeld binnen 24u   

• Worden vergoed: 

o Dokters-, apothekers-, en kliniekkosten 

o Verplaatsingskosten per ziekenwagen 

o Compensatoire vergoedingen bij werkonbekwaamheid 

o Materiële schade, behalve aan het persoonlijk voertuig van de betrokkene o Onderzoekskosten 

o Kosten voor kine- en fysiotherapie, onder bepaalde voorwaarden o Tandprothesen, voor maximum 150 euro per tand, en 600 euro per ongeval o Synthetische gipsen, onder bepaalde voorwaarden

o Implantatiekosten, onder bepaalde voorwaarden 

o Hospitalisatiekosten voor 50% van de overblijvende kosten, voor zover deze  kosten niet het rechtstreekse of onrechtstreekse gevolg zijn van een initiatief  of een keuze van deze patiënten en niet een supplement zijn op het  honorarium van een niet-geconventioneerd verstrekker (vb.  

eenpersoonskamer) 

• Genezingsattest: 

o Vanaf dan tussenkomst gestaakt 

o Vereist om tussenkomst te krijgen bij latere ongevallen 

• Gestort op rekening van de club